Tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần

A Sào Tứ Yến

Từ xa xưa, nhân dân ấp A Sào (nay thuộc xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ) có tục lệ rước kiệu từ bản đền (đền A Sào) theo đường “thần đạo” đến cây đa “Tứ Yến” thì dừng kiệu. Cùng lúc, trong đền nổi những hồi trống lớn, thỉnh đại hồng chung (chuông) tế Phụng […]